به گزارش پایگاه خبری فریادجنوب ،میز خدمت به همت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  دایر وکلیه مدیران وکارشناسان با پاسخگویی شفاف خود به مراجعین بارقه ای ازامیدواعتماد به مسوولین استان خاصه در دانشگاه علوم پزشکی استان را به معنای واقعی کلمه به منصه ی ظهور رساندند .

امید میرود سازمان ها ،نهادها وادارات استان در طول هفته یک روز رابا عنوان میز خدمت به اطلاع عموم برسانند تا همشهریان عزیز استانی بتوانند فارغ ازهرگونه  سیستم مکاتبه ای ، درخواست های خودرا به صورت مستقیم با مدیران بالادستی مطرح تا باعث ایجاد انگیزش و رضایت ارباب ورجوع از خدمات ارایه شده درنظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشند

پایگاه خبری فریاد جنوب ضمن تقدیر وتشکر از جناب آقای امین بابوئی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به جهت اقدامات شایسته ودرخور تحسین ایشان درجهت تکریم ارباب رجوع و مبارزه با مفاسد اداری واستخدام های غیر قانونی ،امیدمی رود میز خدمت وتکریم ارباب رجوع به کل ادارات استان تسری داده شود