به گزارش فریادجنوب ،یکی از زندانیان دربندیاسوج ،یادداشتی را دراختیار این پایگاه خبری قرار داده که عینا منتشرمی شود

به نام خداوند جان و خرد
این حقیر احمد عارف فرزند دهراب ساکن یاسوج در شهریور ۸۹ در یک نزاع خانوادگی علی رغم میل باطنی و به قصدمصالحه حضور اجباری پیدا کردم.متاسفانه این نزاع به فوت یکی ازعموزاده هایمان به نام احمد خوانپایه براثر اصابت سنگ ختم شد .
پس ازبرگزاری جلسات دادگاه،با ارجاع امر به دستگاه قضایی من به عنوان قاتل معرفی شدم و حکم قصاص من تاییدو صادرشد.چندی پیش تا نزدیکی چوبه ی دار رفتم اما با وساطت بزرگان فامیل و دیگر طوایف بزرگ شهر و مهم تر از همه به دلیل بخشش و رافت قلبیِ شاکیان محترم خانواده ی بزرگ خوانپایه و رسایی که از حق قانونی وشرعی و عرفی خود گذشتند و اجرای حکم بنده را به ازای پرداخت مبلغی متوقف کردند
اما با وجود این حرکت خداپسندانه ی خانواده ی متوفی،تلاش خانواده ی این حقیر تاکنون ضمن گذشت از تمام دارایی و تجمع اموالشان باز هم پاسخگوی این مبلغ نبوده و سه شنبه مورخ ۱۶ مهر ۹۸ تاریخ تعیین شده که مرا طبق حق قانونی خود برچوبه ی دار ببرند،در این تنگنای مالی و محدودیت زمانی از شما هموطنان عزیز وانسانهای توانگر و بخشنده ملتمسانه درخواست مساعدت وحمایت مالی دارم، چه بسا که این عمل خیرشما چراغی روشن برای راه آیندگانتان باشد.

(قدرت زندگی بخشیدن فقط خاص
خداوند است.پس اگر قادر بر این معجزه شدید بی شک قابل ستایش هستید)