به گزارش فریادجنوب از گچساران، هر ترم و در زمان انتخاب واحد سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران از دسترس خارج می شود و این باعث می شود تا بسیاری از دانشجویان با مشکل عدم انتخاب واحد مواجه شوند، این بار در زمان انتخاب واحد ترم تابستان که از روز شنبه ۸ تیرماه آغاز و طبق برنامه باید ۱۳ تیرماه به پایان برسد شاهد آن هستیم که از ۱۲ تیرماه سرور دانشگاه آزاد گچساران از دسترس خارج شده است و ظاهرا توجهی به این مشکل نمی شود.