مقاله زیر ازسری یادداشت های مخاطبین این پایگاه خبری است واین پایگاه عینا آن را تایید ویا رد نمی کند ،مخاطبین عزیز می توانند با ارسال یادداشت آن را نقد نمایند

*بدون دخل وتصرف در مقاله ،عینا منتشر می گردد*

پایگاه تحلیلی خبری فریاد جنوبfaryadejonoob.ir
دراستان کهگیلویه وبویراحمدبه استنادامارهای پلیس راه،پزشکی قانونی ،راه وشهرسازی ،بیمارستان هاوگورستان ها تلفات جاده ای بسیاربالاست که فکرمیکنم دررتبه اول دنیاقرارداریم که این هم خودش افتخاریست برای مسولان استان زیرااول بودن نشانه پیشرفت است به چنددلیل:
اول:خودروزیادداریم که همه مونتاژوطن ویکبارمصرف وارابه مرگ .
دوم:جاده داریم ،گوش شیطان کربزرگ راه واتوبان داریم که اگرنداشتیم این همه امارسفرنفرونفرسفرنداشتیم.
سوم:اقامت گاه های مجهزوزیرساخت های عالی وممتازگردشکری واقامتی داریم اگرنداشتیم برسرهرچشمه”تپ تپو”زنجیرنمی بستیم وورودی نمی گرفتیم.
چهارم”سازمان های اماده وپای کارمثل راه ،میراث فرهنگی،پایانه هاوووداریم که امارهای سفرنفرونفرسفرشان گوش سازمان ملل راهم کرکرده ومداوم بابت خدمات خوبشان ازبانک جهانی تقاضای کارت هدیه دارند.
وازهمه مهمتر
بله ازهمه مهمتر تعطیلی داریم،بین التعطیلی داریم،خطوط قرمزفراوان درسررسیدهاوتقویم های جیبی ورومیزی داریم که نشان ازتعطیلات است.واماانچه راکه بایدبدان پرداخته شودفرهنگ مسافرت رفتن است که متاسفانه ازان غافلیم وفکرمیکنیم مسافرت فقط یعنی باربندرابستن ورفتن به سرحدوگرمسیر وارسال یک پیامک کوتاه به اقوام واشنایان که ماامشب مهمان شماییم.
متاسفانه دراستان شدیدامحروم کهگیلویه وبویراحمدمدیران ومسولان ومتولیان امورراه ،گردشگری،بازار.کنترل قیمت ها همه وهمه به نشست های کارگروه های سفردلخوشندوتهیه تصاویروارسال به تهران بجهت گرفتن انعام وپاداش وکارت هدیه ولوح تقدیر ازدست مافوق .
دراستانی که امارهای سیاه تصادفات رانندگی وتبعات ان یعنی زخمی وازبین رفتن جان انسان هایی که درمحروم ترین استان زندگی ویادرواقع زجرزندگی می نمایندبایدقربانی بی برنامگی مدیران بی تجربه بشود؟.تاکی بایدگردنه مله شوره ،پبچ تنگاری،اب حیاط چرام،گردنه دیل،پل پادوک خیراباد،پل بریم و…. قتگاه انسان هایی باشدکه جرمشان سکونت وتردددراین استان است؟

محمد فرزامی