بیانیه احزاب اصلاح طلب استان در راستای تداوم و پویایی اندیشه اصلاحات است
بیانیه احزاب اصلاح طلب استان در راستای تداوم و پویایی اندیشه اصلاحات است

اینکه برخی اصلاح طلبان می گویند لیست نمیدهیم و سکوت میکنیم ازیک سو تناقض رفتاری و گفتاری بحث مشارکت در انتخابات است و در جهت تلاش برای حضور حداکثری مردم در انتخابات نیست و به نوعی خواسته یا ناخواسته دلسرد کردن مردم و ایجاد فضای سرد و بی روح برای کاهش مشارکت و زیر سوال بردن نظام است و از سویی دیگر بحث هویتی پیش می آید یعنی اینکه اگر هم بخواهند رای دهند سوق دادن افراد برای رای دادن به کاندیداهای اصولگرا است و این یعنی هم تناقض امنیتی و هم تناقض هویتی

بیانیه احزاب اصلاح طلب در راستای تداوم و پویایی اندیشه اصلاحات است , باید الویت مشارکت حداکثری در انتخابات باشد تا کشور و نظام را در مقابل تهدیدهای داخلی و خارجی بیمه کند .

انتظار داشتیم در روند تایید صلاحیت ها مراجع مربوطه تعامل بیشتری به خرج میدادند و زمینه بهتری برای رقابت فراهم می آوردند , در شرایطی که دشمنان داخلی و خارجی نظام درصدد کاهش مشارکت مردم برای حضور در انتخابات هستند جناح ها و احزاب سیاسی کشور نباید بهانه به دست انها بدهند و امیدشان را باید نامید کرد.

اینکه برخی اصلاح طلبان می گویند لیست نمیدهیم و سکوت میکنیم ازیک سو تناقض رفتاری و گفتاری بحث مشارکت در انتخابات است و در جهت تلاش برای حضور حداکثری مردم در انتخابات نیست و به نوعی خواسته یا ناخواسته دلسرد کردن مردم و ایجاد فضای سرد و بی روح برای کاهش مشارکت و زیر سوال بردن نظام است و از سویی دیگر بحث هویتی پیش می آید یعنی اینکه اگر هم بخواهند رای دهند سوق دادن افراد برای رای دادن به کاندیداهای اصولگرا است و این یعنی هم تناقض امنیتی و هم تناقض هویتی.
از لحاظ قانونی هم طبق قانون اساسی و سایر قوانین رسمی کشور هیچ شخص یا نهادی نمی تواند مانع از مشارکت احزاب قانونی و لیست دادن انها در انتخابات شود تنها مراجع قضایی و یا به اختیار خود احزاب می توانند در این زمینه تصمیم بگیرند , در مورد شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان هم اختیار را به احزاب واگذار کرده و تنها بحث بر روی برند و نام این شورا است که گفته شده به اسم و برند این شورا لیست نمیدهد حتی در این زمینه هم اختیار را به استانها داده , هر چند که اینجانب نیز بر این باورم که که این شورا در سطح کشورمی توانست تصمیم بهتری بگیرد .

در مورد حوزه بویراحمد و دنا وقتی کاندیدی اصلاح طلب در صحنه باشد و دوره قبل نیز خروجی اصلاح طلبان و لیست امید بود و در این چهار سال از مواضع اصلاح طلبی اش عدول نکرده پس هیچ دلیل منطقی و سیاسی برای عدم حمایت و یا عدم مشارکت و یا عدم لیست دادن وجود ندارد ,

بنابراین صدور بیانیه از سوی برخی احزاب اصلاح طلب بسیار بجا و منطقی و در راستای پویایی و تداوم اصلاحات برای برافراشته نگه داشتن پرچم اصلاح طلبی فارغ از نتیجه انتخابات است .

پیروزی فقط این نیست که در انتخابات برنده شد بلکه فراتر از ان زنده نگه داشتن جریان اصلاح طلبی است.

علی اکبر رحیم فر
فعال سیاسی