فریادجنوب

⬅️متوسطه دوره اول:

♦️⏰ساعت٨  تا ٨:٣٠ درس ریاضی پایه ٩ .
♦️⏰ساعت٨:٣٠  تا ٩ درس ادبیات فارسی پایه۸  .
♦️⏰ساعت٩   تا ٩:٣٠ درس زبان انگلیسی پایه ٧.
………………………………….
📺برنامه دوره ابتدایی :
⚀⚁⚂⚃⚄⚅:

🎲ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱ بازی وریاضی  پایه اول.
🎲از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ بازی وریاضی پایه دوم.
🎲از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ فارسی ونگارش پایه سوم.
🎲ازساعت١٢تا١٢:٣٠ بازی وریاضی  پایه چهارم.
🎲از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣درس علوم تجربی وتفکر پایه پنجم.
🎲از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵بازی وریاضی   پایه ششم.

………….‌‌‌‌‌‌………………………‌‌

⏪متوسطه دوم:

🔺⏰ساعت١۴:٣٠درس فیزیک پایه۱۰
🔺⏰ساعت١۵ درس فیزیک پایه۱۱.
🔺⏰ساعت۱۵:٣٠ درس ادبیات فارسی پایه۱۰.
🔺⏰ساعت۱۶ فیزیک  پایه١٢
🔺⏰ساعت۱۶:٣٠ ریاضی  پایه١٢ رشته تجربی.
🔺⏰ساعت ١٧ درس هندسه پایه۱۲.  .
🔺⏰ساعت ٢٢ درس حسابان پایه١٢   رشته ریاضی.
🔺⏰ساعت ٢٢:٣٠ درس مدیریت خانواده وسبک زندگی  پایه١٢
🌿 #به_حول_قوه_الهی_کرونا_را_شکست_میدهیم