پایگاه تحلیلی خبری فریادجنوبfaryadejonoob

 

شبکه آموزش:

⬅️متوسطه دوره اول:

♦️⏰ساعت٨  تا ٨:٣٠ درس عربی  پایه ٩ .
♦️⏰ساعت٨:٣٠  تا ٩ درس ریاضی  پایه ٨
♦️⏰ساعت٩   تا ٩:٣٠ درس علوم تجربی   پایه ٧
………………………………….
📺برنامه دوره ابتدایی :
⚀⚁⚂⚃⚄⚅:

🎲ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱ علوم تجربی و تفکر پایه اول.
🎲از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ علوم تجربی و تفکر پایه دوم.
🎲از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ بازی و ریاضی  پایه سوم.
🎲ازساعت١٢تا١٢:٣٠ فارسی و نگارش پایه چهارم.
🎲از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣درس بازی و ریاضی پایه پنجم.
🎲از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵بازی و ریاضی  پایه ششم.

………….‌‌‌‌‌‌………………………‌‌

⏪متوسطه دوم:

🔺⏰ساعت١۴:٣٠درس شیمی١ پایه١٠
🔺⏰ساعت١۵ درس شیمی٢   پایه۱١
🔺⏰ساعت۱۵:٣٠ درس زبان انگلیسی ٢ پایه١١
🔺⏰ساعت۱۶ شیمی  پایه١٢
🔺⏰ساعت۱۶:٣٠ ادبیات فارسی ٣ پایه١٢
🔺⏰ساعت ١٧ درس حسابان پایه۱۲
🔺⏰ساعت ٢٢ درس زبان انگلیسی٣  پایه١٢
🔺⏰ساعت ٢٢:٣٠ درس فیزیک   پایه١٢