09171417055پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر              
r_search r_search

جوابیه یکی از حاضرین در جلسه اصلاح طلبان کهگیلویه به مطلب "نقدی به سخنان اخیر استاد محمود منطقیان /با شمشیر قومیت گرایی بر پیکر نحیف سادات وهمه مردم این استان زخم نزنید/یک گاف سیاسی همان و سقوط سیاسی همان"/ حسین بهاریانی | فریاد جنوب | فریادجنوب

کد خبر: 15072
تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۹۸ - ۰۲:۴۸

پس از شائبه های بسیاری که بخاطر یک سخن نقل شده از محمود منطقیان در جلسه اصلاح طلبان کهگیلویه ایجاد شد یکی ازحاضران درجلسه به نعمت اله خرسندی که مطلبی را در فریادجنوب نوشته بود پاسخ داده است؛ حسین بهاریانی آقای خرسندی !!راستی این متن دراز واظهارفضل کردن برای چه بود.آیاازدامن زدن به اختلاف وبهره […]

جوابیه یکی از حاضرین در جلسه اصلاح طلبان کهگیلویه به مطلب “نقدی به سخنان اخیر استاد محمود منطقیان /با شمشیر قومیت گرایی بر پیکر نحیف سادات وهمه مردم این استان زخم نزنید/یک گاف سیاسی همان و سقوط سیاسی همان”/ حسین بهاریانی

پس از شائبه های بسیاری که بخاطر یک سخن نقل شده از محمود منطقیان در جلسه اصلاح طلبان کهگیلویه ایجاد شد یکی ازحاضران درجلسه به نعمت اله خرسندی که مطلبی را در فریادجنوب نوشته بود پاسخ داده است؛

حسین بهاریانی

آقای خرسندی !!راستی این متن دراز واظهارفضل کردن برای چه بود.آیاازدامن زدن به اختلاف وبهره برداری سیاسی لذت می برید؟آیاموضوعی ساده را بزرگ کردن ودامن زدن هنراست؟.این جلسه ازجانب اصلاح طلبان بودوشما که ازحامیان اصول گرابودیدچرا؟ لطفا به نکات زیرتوجه نمایید.

۱=درجلسه معلوم بودکه روی سخن باچه کسی است ولی چون برخی برداشت دیگری کرده بودندگوینده پوزش خواست و قضیه همانجابه خیر وخوشی تمام شد ونیازبه دامن زدن وکش دادن نداشت.

۲=دراین نشست جمعی ازسادات محترم رضاتوفیق وسادات امازاده میرسالاروامامزاده علی حضورداشتندوهیچکس ازسادات محترم درجلسه اعتراض نداشت… تنهایکنفر اعتراض کرد که همه او را نکوهش و ازکارش منع کردندوجلسه به حالت عادی برگشت.آیااگراهانتی صورت گرفته بودبقیه سادات اعتراض نمی کردند؟

۳=آن نامه ای که درآن ازسادات امامزاده علی نام برده شده بوددرپاسخ به سید مصطفی خادمی  از همین طایفه بودکه فکرکرده بود منظورازسادات طایفه سادات امازاده علی است ودراینستاگرام خودآقای منطقیان را نقدکرده بود و متاسفانه این متن را درفضای مجازی پخش کردند و شائبه ایجادشد.
اما آقای منطقیان درمتنی تحت “روشن شدن حقایق” نکات لازم را بیان کردوتردیدها را ازبین برد.

۴=اما نکته مهم این است که جاه طلب صفتی بد وتوهین آمیزدرفرهنگ ما نیست.
جاه طلبی تاحدنیازهرکس برای رشدوترقی است واکثرا دوست دارندبه جایگاهی بهتروبرتربرسند.

جاه طلب درفرهنگ نامه ها به معنی دوستدارمقام و منزلت آمده و”جاه “هم به معنی مقام ومنزلت است که معنای بدی نیستند.به گونه ای که درتلویزیون آقای فردوسی پور صفت جاه طلبی یک ورزشکارمشهور را ستودوگفت ازفلانی خوشم می آیدکه همیشه روحیه جاه طلبی دارند واین راملیونهانفرشنیدند.یعنی جاه طلبی اصلا صفت ناروایی نیست.هرچنددرآن جلسه خطاب به شخص ویاکسان خاص بودومرادهم توهین نبود.
چندسال پیش شخصی به کس دیگرگفت” صبحکم الله بالخیر” این فردناراحت وعصبانی شدودرصددانتقام برآمدتا اینکه دیگران برایش توضیح دادندکه آقا این یعنی صبح شما به خیربادتا اورا ازعصبانیت درآوردند.
راستی معنای این همه شلوغی و دامن زدن به اختلاف چه بود؟
یعنی دعوا برسرهیچ وپوچ وچیزی که بعضیها معنی اش را درست نمی دانستند.
خداوندبه همه ما انصاف بدهدوباطن مان را ازغرضها پاک گرداند.

به گزارش فریادجنوب، محمود منطقیان در جوابیه ای در روز ۱۲ خرداد آورده بود؛

برای روشن شدن حقایق
……….
برخی ازسخنان بنده درافطاریه ۹۸/۳/۹درتالارپارسیان دهدشت برداشت نادرست وناروایی کرده اندوبرخی افرادنیزعمدا وازروی نیات منفی وبهره برداری سیاسی به آن دامن زده اند.این جلسه مختص اصلاح طلبان کهگیلویه بودودرآن سخن ازوحدت وراههای رسیدن به آن بود.که افرادمختلفی سخن گفتندونظردادند.بنده هم دراین جمع صحبت کردم وگفتم بنده وآقای لاهوتی متهم هستیم که سبب اختلاف درجریان اصلاح طلبی کهگیلویه شده ایم وگفتم که چندین بار از دوستمان آقای لاهوتی خواسته ام تادریک جلسه ای ازجمع اصلاح طلبان بنشینیم و به پرسشهاپاسخ دهیم وروشن کنیم که علت اختلاف ودوگانگی درجربان اصلاحات کهگیلویه چه بوده است؟واضافه کردم که جناب لاهوتی این دعوت را تاکنون نپذیرفته وما نیازبه گفتگوداریم چون یکی جریان نیازبه وحدت داردودیگراینکه مادونفرمتهم هستیم.دراینجا منظورم ازجاه طلب شخص خاص ویاکسانی بودکه درجریان اصلاحات تن به گفتگو برای ریشه یابی اختلاف و حل آن نمی دهندوبه نظربنده این گفتگوخودزمینه ای برای رسیدن به وحدت وهمدلی است.زیرا تاعلت پدیده ای شناخته نشود،راه حلی هم برای آن پیده نمی شود.وبه هیچ عنوان قصداهانت به طایفه وصنف خاصی درکار نبوده است.چون موضوع بحث شفاف ومشخص بودودرجلسه افرادی مختلفی ازجمله ازسادات محترم رضاتوفیق وسادات امامزاده علی وامامزاده میرسالارو….حضورداشتند
دراین جلسه نامی ازهیچ طایفه ای ازسادات محترم برده نشدوتنها منظورکس ویاافرادی ازجمع اصلاح طلب بودکه حاضربه گفتگو وریشه یابی اختلافات درجریان اصلاحات نیستندچون تنهاباگفتگوست که مسائل واختلافات حل می شوند و وحدت حاصل می شود.
بنده نسبت به تمام سادات منطقه وکشور باهرنام وعنوانی که دارندمانندسادات رضاتوفیق وامامزاده علی وامامزاده میرسالار ودیگرسادات محترم منطقه ارادت واحترام خاص دارم.ونسبت به هیچ طایفه ای ازسادات منطقه وحتاکشورنگاه منفی ندارم ونداشته ام وهمه برایم محترم ودرخوراحترام هستند وهمواره باافرادمختلف وصاحب نام آنها دوستی ورفتاراحترام آمیزداشته ام ودارم ودرهمان جلسه ازافرادی که برداشت دیگری کرده بودندوناراحت شده بودندپوزش خواستم.درجامعه اقوام و طوایف گوناگونی هستندکه دارای عقایدورسوم خاص خودهستندو همه ازنگاه بنده گرامی وقابل احترام هستند.بنده درصحبتهایی که کردم نظرم متوجه مورد خاصی بودولی چون نام سادات به میان آمده بودبلافاصله ازاینکه برخی رنجیده خاطرشده بودنددرهمین جلسه ازآنها پوزش خواستم.
دراین جمع افرادزیادی ازطوایف مختلف سادات حضورداشتندکه چون منظورم را بخوبی می دانستندهیچ اعتراض وانتقادی نداشتند.تنهابرخی باغرض ورزی سیاسی به این موضوع دامن زدندتاازآن بهره برداری سیاسی کنند.
همانطورکه گفتم درجامعه عقایدو اقوام ودیدگاههای مختلف وجودداردکه بایدبادیده احترام به همه آنهانگاه کردو توهین به گروه وصنف و طایفه خاص ازطرف هرکس صورت گیردعملی نادرست وناستوده ومحکوم است وماهمواره وسالهاست که درمیان اقوام وعقاید مختلف بااحترام وسازگاری زیسته ایم وروابط معقول ودوستانه داشته وداریم.منتها برخی عمدا دنبال ایجاد جو بدبینی و اختلاف وبهره برداری سیاسی ومحلی هستندکه خداوند هدایتشان کند.
آنهایی که به دنبال بهره برداری سوء ازاین موضوع هستندبایدبدانندکه راه خلاف اخلاقی را برای رسیدن به هدف خودانتخاب کرده اندواخلاق را نادیده گرفته اندونیک بدانندکه ازاین راه نادرست به جایی نخواهندرسیدوخداونددادگر
برکردارهای ما ناظراست.
منطقیان۹۸/۳/۱۲

نویسنده: s
نظرات بینندگان