حمایت قاطع طایفه بزرگ سرکوهکی از «دکتر محمد بهرامی» +متن بیانیه
حمایت قاطع طایفه بزرگ سرکوهکی از «دکتر محمد بهرامی» +متن بیانیه
در اینجا یادآور می شویم که ما و همه دلسوزان این مرز و بوم از همه نامزد های این حوزه انتخابی می خواهیم با حفظ روح جوانمردی و نفس متقی در یک رقابت سالم و بدور از تخریب و خدعه شرکت نموده و به شعورسیاسی و تصمیم مردم احترام گذارده تا طعم شیرین مردم ساالری در کام ملت نشیند.

فریاد جنوب؛در پی اعلام حمایت گسترده اقوام و گرایش های مختلف شهرستان های بویراحمد و دنا، طایفه بزرگ و ریشه دار سرکوهکی با انتشار بیانیه ای حمایت قاطع خود را از دکتر محمد بهرامی در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این حوزه انتخابیه اعلام کردند.

این بیانیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

» بیانیه انتخاباتی طایفه سرکوهکی «

» إن الله ال یغَیرُ ما بِقَومٍ حَتی یغَیرُوا ما بِأَ نفُسِهِم «

» همانا خداوند حال هیچ قومی را تغییر نمی دهد تا آنکه آنان حال خود را تغییر دهند . «

ما جوانان ، بزرگان ، محصالن ، روشنفکران و عموم طایفه بزرگ و سخاوتمند سر کوهکی، این طایفه همیشه معتقد بهمبانی اسالم از ایل نامدار بویراحمد در پی عمل به قانون اساسی کشور سرافرازمان ایران اسالمی و در راستای رهنمودهای معنوی رهبر معظم انقالب با نیت برادری ، اتحاد و شکوفایی و درک مردم ساالری نهضت جهانی انقالب اسلامی ضمن مشارکت مشتاقانه و حداکثری در انتخابات مجلس شورای اسالمی از عموم ملت شریف و موقعیت شناس ایراناسلامی دعوت می نماییم تا با حضور فعاالنه ، دلسوزانه و با امید به آینده در این برهه زمانی حساس با هدف یأس دشمن و خاموشی فتنه ها در این انتخابات پیش رو مشارکت گسترده نموده و این راه پیموده شده ی شهدای این مرز و بوم را ، درنیمه راه رها ننمایند.

مجلس رکن رکین نظام ، تجلی مردم ساالری و جایگاه تعیین سرنوشت مردم با تصمیم خودشان است مجلس نقطه عطف دموکراسی و نظام های مبتنی بر مردم ساالری هست مجلس اوج تصمیم جمعی و نشانه انسجام و اتحاد و همدلی ملتاست ، اما مجلسی که با انتخابی آگاهانه ، عملی صادقانه و روشی جوانمردانه برخاسته باشد می تواند سکوی پیشرفت و گامی تعیین کننده و استراتژیست در پیشرفت و توسعه کشور قلمداد شود .لذا از این رهیافت در قالب پایبندی به اصل مشارکت همه گفتمان ها ، شایسته ساالری ، تخصص و عملگرایی به دور از هرگونه مرزبندی تعصبی ، تفکرات قومی و قبیله گرایی که معضل دامن گیر و سد پیشرفت محیط های طایفه گرا و قبیله ای و وبخصوص استان کهگیلویه و بویراحمد و حوزه انتخابی بویراحمد و دنا در سالهای متمادی گردیده در چارچوب یک رقابت سالم و با دید فرا قومی و نیل به نیازهای مدیریتی و نظر به برنامه ها و رویکرد های بسط دهنده و توسعه محور کاندید های این حوزه انتخابی دست به انتخابی شجاعانه ، آگاهانه و مقتدرانه می زنیم.

بنابراین باتوجه به درک شرایط فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی حوزه بویراحمد و دنا و نیاز این استان به قانونگذاری مقتدر ، اعلم ، آگاه به پیچیدگی مسائل فرهنگی و بومی خاص استان و همچنین پیش بینی شرایط و گفتمان غالب در مجلس آینده جناب آقای دکتر محمد بهرامی را باتوجه به سوابق و عملکرد، نیت و تدبر اهداف و برنامه ها، عزم و اراده ، جوان گرایی و امید و سایر خصایل مدیریتی و شخصیتی ، ایشان را شایسته این انتخاب دانسته و با رأی قاطع حمایت خود را از این کاندیدای محترم و برنامه های آتی وی اعالم می داریم.

در اینجا یادآور می شویم که ما و همه دلسوزان این مرز و بوم از همه نامزد های این حوزه انتخابی می خواهیم با حفظ روح جوانمردی و نفس متقی در یک رقابت سالم و بدور از تخریب و خدعه شرکت نموده و به شعورسیاسی و تصمیم مردم احترام گذارده تا طعم شیرین مردم ساالری در کام ملت نشیند.

در پایان انتظارو خواست واقعی و نهایی از نماینده انتخابی شهرستان های بویر احمد و دنا در مجلس آتی این است که با سینه ای گشاده و دیدی وسیع به سوی آن جایگاه رفته وبا غیرتی درخور این خطه بر اساس معیار انسانی و اسالمیِ عدالت و به دور از هرگونه تبعیض خودی و غیر خودی در جهت توسعه و ارتقاع شاخصهای توسعه ای و رفاهی و اقتصادی این حوزه گام برداری و برنامه ریزی نماید .

۱-سیروس جهان کهن
۲-بهروز جهان کهن
۳-بهنام جهان کهن
۴-مسعود شادکام
۵-شمس اله حشمتیان
۶-بیت اله محمدی
۷-حسین محمدی
۸-لطفعلی پور احد
۹-رسول لقمانی
۱۰ -ولی خوش اندیش
۱۱ -فردین مدبر جا
۱۲ -ظفر اسماعیلی
۱۳ -حجت اله شریعتی
۱۴ -حسین امین الهی
۱۵ -جهان دانشگر
۱۶ -نصرت دانشگر
۱۷ -حشمت شریعتی
۱۸ -سهراب شریعتی
۱۹ -سرهنگ شریعتی
۲۰ -محمد شریعتی
۲۱ -نستیا والیتی
۲۲ -ابوذر مومنی
۲۳ -محمد برتر
۲۴ -کیهان مدبرجا
۲۵ -جواد راستگویان
۲۶ -حافظ ربانی
۲۷ -امیر ربانی
۲۸ -سعید جعفری
۲۹ -بیت اله یار احمدی
۳۰ -اهلل رضا جعفری
۳۱ -علی حکمتی جو
۳۲ -فرهاد ربانی
۳۳ -ساالر باقریان
۳۴ -محمد حکمت جو
۳۵ -سعادت پیل افکن
۳۶ -داریوش روزیان
۳۷ -مرتضی روزیان
۳۸ -ایروان ربانی اصل
۳۹ -حاج امیرعلی جعفری
۴۰ -محمد یکانی زاده
۴۱ -حسن عارف خواه
۴۲ -روح اهلل آموس
۴۳ -یعقوب آموس
۴۴ -رحم خدا آموس
۴۵ -عنایت پیل افکن
۴۶ -سجاد غیوریان
۴۷ -مجتبی روزیان
۴۸ -شاهرخ روزیان
۴۹ -عبداهلل غیوریان
۵۰ -جهانبخش عابدخواه
۵۱ -خدابخش عابدی
۵۲ -خدابخش عابدی
۵۳ -کریم عابدی
۵۴ -صادق ربانی اصل
۵۵ -ساالر باقری
۵۶ -سعید حکمت خوب
۵۷ -حسین ربانی اصل
۵۸ -محمد آموس
۵۹ -بهرمان ربانی اصل
۶۰ -علی آقا روزیان
۶۱ -هیبت اهلل آموس
۶۲ -نصراهلل یاراحمدی
۶۳ -امیر آذر
۶۴ -محمد خشتان

  • نویسنده : میر امید