به گزارش پایگاه خبری فریاد جنوب جلسه ی هیات والیبال استان امروز سه شنبه مورخ ۹۸/۶/۲۶با حضور اعضاء برگزار وبعدازبحث وتبادل نظر مقررگردید

۱_برگزاری جلسه بامربیان ومعلمین ورزش و بامدیریت اقایان منصوری وبرهانی برای شناسایی استعدادهای برتر
۲_برگزاری مسابقات جام خلیج فارس درهردوحوزه اقایان وبانوان
۳_هماهنگی باهیاتهای شهرستانهاجهت برگزاری مسابقات لیگ استان
۴_پیگیری جهت برگزاری کلاسهای داوری ومربیگری درمهرماه۹۸
۵_برگزاری دوره های بازآموزی مربیگری برای باشگاهها بااستفاده ازمربیان سطح یک بین المللی استان اقایان اسفندیارحیدری ومهران پاسره
۶_تهیه فرمهای ارزیابی باشگاهها وتیمها وانجام عملیات ارزیابی توسط کمیته ارزیابی هیات