به گزارش فریاد جنوب از گچساران، دو نفر از ورزشکاران گچسارانی به مناسبت روز کوهستان و گرامیداشت یاد و خاطره شهید مرادپور از گچساران تا روستای شاه بهرام را رکاب زدند.

شرح این گزارش را از زبان این تیم بخوانید؛

اعضاي تيم: رمضان مرادپور ،امين خاكي
نفرات پشتيبان: دكتر حميد عليزاده و سيد بهزاد ميري
هماهنگي هاي ايجاد شده جهت گراميداشت ياد شهيد رجب مرادپور روز پنج شنبه ٢١ آذر ماه ١٣٩٨ ساعت ٦:٣٠ صب از فلكه فرودگاه گچساران به مقصد روستاي كوهسرك و شاه بهرام
شروع به ركاب زدن كرديم.همين اول صب تنها استرس گردنه شلالدون و مِله باشت با شيبي حدود ٢٠ درجه داشتيم.ساعت ٨:٢٠ ب روستاي خان احمد رسيديم بعد از صرف صبحانه خود رو براي ي چالش اماده كرديم.شروع ب ركاب زدن كرديم ك گردنه شلالدون غول روياها ديديم.يه برنامه كاملا استقامتي بود حرفي از تكنيك نبود صدايه نفس هاي مان ب خوبي شنيده ميشد هرچه تندتر ركاب ميزديم بيشتر رو به عقب مي رفتيم تا رو ب جلو!!رانندگان عزيزي كه فاصله خودشان رو با ما رعايت ميكردند برا روحيه دادن به ما بوق ميزدند با هر سختي بود ساعت ١١:٣٠ به شهر باشت رسيديم
زادگاه مردان ايل باوي مرداني به گرمي احوالپرسي ميكردند و مي پرسيدن از كجا امديد؟؟ نميدانستد زاده ي همين خاك ايم از شهر باشت به سمت ابدهگاه ركاب زديم در ميانه راه روبروي امام زاده سروبيز صرف نهار و استراحت كوتاهي كرديم؛ ديگر جاده و خاك مال خودمان بود رانندگان هم ايل ايم رعايت حال مارو ميكردند!! بيشترشان خريدهاي برا معاش خانواده كرده بودند كه از شهر به روستا ببرند ب ما تعارف كردند صفا و صميميت مردانگي بين مردان و زنان ايل باوي زبانزد است
ساعت ١:٣٠ بعد ظهر به روستاي ابدهگاه و از انجا به سمت روستاي پنبه زار،كزنگان،تلچگاه ركاب زديم!!در منطقه زيباي برابر كوه خومي كلاه سفيدي برا سر گذاشته بود دل هر گذري رو شاد ميكرد!!ساعت ٣:٣٠ به روستاي كوهسرك زادگاه شهيد رجب مرادپور رسيديم بعد از اداي احترام ب خاك شهيد مرادپور ب سمت روستاي شاه بهرام راه افناديم ساعت ٤ عصر ب روستاي شاه بهرام رسيديم يه برنامه ده ساعته به طول ٩٢ كيلومتر ب مناسبت گراميداشت ياد شهيد مرادپور و روز جهاني كوهستان برگزار كرديم!

 

  • منبع خبر : فریاد جنوب