پایگاه تحلیلی  خبری فریاد جنوبfaryadejonoob.ir

یکی از سایت های محلی استان که مدیرمسئول آن هم اتفاقا ازنزدیکان اعضای شورای شهر یاسوج می باشد ، در مطلبی به انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر یاسوج واکنش نشان داد و نوشت: بین آقایان علی اکبری تبار، کیوان آشنا، فرشاد نگین تاجی و مسعود خوبانی در صحن شاهچراغ (علیه الاسلام) در شیراز سوگند شرعی یاد شد که اکبری تبار را به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر یاسوج انتخاب نمایند.
در این سایت آمده است؛ «جلسه انتخاب هیئت رئیسه سال سوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر یاسوج مورخ ۱۶ /۶ /۹۸ با حضور نماینده فرماندار بویراحمد برگزار که در این رأی گیری آقای مسعود خوبانی بعنوان رئیس انتخاب گردید، مطابق توافق قبلی بین آقایان علی اکبری تبار، کیوان آشنا، فرشاد نگین تاجی و مسعود خوبانی که در صحن شاه چراغ (ع) با اتیان شرعی صورت گرفت قرار بر آن بوده است که آقایعلی اکبری تبار رئیس شورای اسلامی شهر یاسوج برای سال سوم دوره پنجم باشد، اما کیوان آشنا با عدم حضور خود در جلسه در واقع به توافق مزبور خیانت تا آقای محمد رحیم دهراب پور رئیس شود، غافل از اینکه آقایان اکبری تبار، نگین تاجی، خوبانی که متوجه عدم حضور کیوان آشنا و خیانت وی شدن آقای خوبانی را عمداً کاندیدا تا ضمن به آرزو ننشستن سودای ریاست دهراب پور خیانت بدون نتیجه کیوان آشنا در تاریخ نیز به ثبت  برسد/بشارنیوز