فریاد جنوب faryadejonoob.ir

یکی از مخاطبین گرانسنگ پایگاه خبری فریاد ،یادداشتی را در خصوص زمین خواری وتخریب منابع طبیعی وعدم برخودد قانونی سازمان منابع طبیعی در اختیار این پایگاه قرار داده است ،لذا این پایگاه خبری تمام یا قسمتی از آن را رد یا تایید نمی کند ،مخاطبین می توانند با ارسال یادداشت آن را نقد کنند  واین یایگاه در راستای اصل شفاف سازی  ،فورانقد وجوابیه نهادهای متولی را منتشر نماید
برای پیگیری امور مربوط به تسهیلات اشتغالزایی روستایی وراه اندازی طرح که یکی از هفت خوان آن مربوط به منابع طبیعی می باشد به اداره منابع طبیعی شهرستان مراجعه نمودم علیرغم اینکه چند ماهی هست پرونده ام در سازمان مذکور از این اتاق به آن اتاق می رود وکاسه صبرم لبریز شده وهنوز جوابی نگرفته ام مثل همیشه در راهرو منتظر کارشناس مربوطه بودم که صدای دادوقال یکی از ارباب رجوع ها درزیرزمین اداره همه را به آنجا کشید وقتی رسیدم دیدم ارباب رجوع که فرد روستایی میانسالی بود اظهار داشت پاییز نودوهفت یکی از افراد روستا اقدام به تخریب زمین های اطراف روستا نمود علیرغم تماس های تلفنی با ماموران منابع طبیعی وپاسگاه محل متاسفانه هیچ کدام درمحل حاضر نشده وازتخریب منابع طبیعی جلوگیری نکردند”با لبخند تلخی می گویدشاید هم با او همدست بودند”
پس از آن طی شکواییه ای به اداره کل منابع طبیعی مراجعه نمودیم پرونده ای علیه تخریب کنندگان تشکیل وقرارشد پرونده به دادگاه ارسال شود اما با گذشت شش ماه هنوز اقدامی علیه ایشان صورت نگرفته این درحالی است که طبق نقشه زمین مذکور منابع ملی ومحل رفت وآمد و چرای دام روستا می باشد امروز با مراجعه به این اداره مسئولین اظهار داشتند منابع طبیعی پول وبودجه جهت ثبت پرونده ها در دادگستری وسامانه سنا راندارد وهمینطور در پرداخت حق الزحمه کارشناسان دادگستری نیز ناتوان می باشد .اکنون نیز فصل برداشت محصول همان زمین می باشد اما کسی جوابگو نیست این درحالی است که اگر کسی اقدام به کاشت نهال در زمینهای منابع طبیعی نماید نهال ها توسط مامورین کنده می شوداما تاکنون اقدامی جهت جلوگیری از تخریب وبرگرداندن زمین به بیت المال نشده است به کارشناس مربوط مراجعه نمودم ایشان نیز ضمن تایید گفته های ارباب رجوع اظهار داشتند متاسفانه ازاین دست پرونده ها زیاد داریم وبه دلیل اهمال کاری خیلی از آنها قبل از اینکه پرونده ای علیه آنها تشکیل شود با مراجعه به دادگاه واعتراض به رآی سرجنگلدار وعدم پیگیری رای نهایی به نفع آنها صادرمی شود.
اگر این روال ادامه داشته باشد قطعا سودجویان از این موضوع سواستفاده کرده وکماکان اقدام به غارت منابع طبیعی خواهند نمود.
امید می رود ساز مان های نظارتی امثال سازمان بازرسی وشورای حفط بیت المال به صورت مستقیم به این موضوع ورود کرده تا شاهد آسیب های کمتری به منابع ملی باشیم
پایگاه خبری فریادجنوب آمادگی دارد در راستای تنویر افکار عمومی واقدامات انجام پذیرفته توسط سازمان منابع طبیعی ودیگر نهادهای متولی در خصوص مبارزه با زمین خواران وتخریب کنندگان منابع طبیعی را با کمال افتخار منتشر نماید