فعال اجتماعی ونیکوکارگچسارانی درگفتگوباپایگاه خبری فریادجنوب گفت؛بیش ازسه سال است که عمده ترین فعالیتم حضوربین مردم وطبقه ی کمتربرخوردارگچسارانی است.
نرگس احمدپورگفت؛ بواسطه خبرنگاربودنم هنگامِ استارتِ طرح احیاوبازسازی بافت فرسوده ،از کوچه پس کوچه های منازل بافت فرسوده تصویرمی گرفتم واوضاع اجتماعی مردم رابه تصویرمی کشیدم.دراین رفت وآمدهااولین اتفاق تلخ، آوارِ اولین دیوارتخریبی ومرگ کارگرِسی ساله ای بودکه دودختردوقلوداشت.گزارش تلخ بودوپیگیری وضعیت مادرِپیروهمسرآن متوفی،که تنهانان آورِخانواده بود باعث شدباچنددوست آشناشَوم.
نویسنده ی گچسارانی افزود؛ برای اولین باردوتن از اعضای شورای شهرگچساران بانونرگس زارعیان وحمیدبخشایی راباهمراهی بانوسیماکمایی به منازل مردم بیمارداروکمتربرخوردارآن مناطق بردم وازهمان روزفهمیدیم دریک خیابان بیش ازچندخانوارمعلول دارزندگی می کنندمن دوستانم واعضای شورای همراهمان،ماهیانه کمکی بین آنهاتقسیم می کردیم.درآغازِبکارِگروه ،سه بانووسه آقابودیم.سبدکالاتهیه ودراختیارشان قرارمیدادیم.حتی درچندموردوضعیت بیمه ی درمانی راتامین کردیم.
وی عنوان کرد؛ازهمین کارهاگزارش تصویری ونوشتاری درسایتهاوخبرگزاری های محل فعالیتم درج میکردم ودرپیج اینستاگرامم قرارمیدادم.کم کم دوستان نزدیک همسرم علاقمندبه حمایت شدند.چندعزیزبزرگوارکه ازخانوارهای نفتی قدیمی گچساران وخوزستان هستندواینگونه مهراندیش گچساران اولین قدم خودرا درراستای شناسایی افرادبااولویت بیماروکم برخوردارودانش آموزان نیازمندبرداشت.

این نیکوکارگچسارانی ادامه داد؛افرادبیماردرهرمحله بامعرفی معتمدمحله ومسجدهرمحل یامدیران مدارس معرفی شدند.دسته بندی وبه اعضای گروه معرفی شدند.اعضابادرنظرگرفتن وضعیت مالیِ خود،ماهیانه مبلغی رابرای حمایت بیمار،دانش آموز،معلول وخانواده کم برخوردارمتقبل می شدندبه این صورت که بیمارفلانی بااین پرونده ومشخصات ماهیانه هزینه ی دارویش این مبلغ است وحامی اعلام آمادگی میکرد.دراصل باسی نفرازدوستان همسرم ودوستان خودم خیریه هدایت می شود
نرگس احمدپورتاکیدکرد؛ نقطه ی هدف و اولویت هرسال تعریف می شود.سال نودوهفت اولویت ما،دانش آموزان عشایرروستاوشهری به شرط نیازبودکه خوشبختانه باحمایت مالی شخصیِ همسرم ودوستان پانزده مدرسه عشایری شهری روستایی باجمعیت هشتصدنفره وباحضورکادرورئیس آموزش وپرورش ؛نوشت افزار،لباس ورزشی فرم مدرسه کفش کیف دریافت کردند.باباکلان ،بی بی حکیمه،بن پیر،آبریگون،مدرسه ناشنوایان،مدارس محله سادات،رادک ودانش آموزان بیماردیگری که تحت حمایت مابودندازآن اقلام باارزش ریالی پنجاه وهفت میلیون تومان بهره مندشدند.
احمدپورافزود؛سال نودوشش هم باحمایت قرارگاه خاتم الانبیاتهران باهزینه ی شش میلیون تومان توانستیم دبستان دخترانه وپسرانه ی محله ی سادات رانوشت افزار.کفش اهداکنیم
وی گفت؛درسال نودوهشت همکاری بابهزیستی اولویت ماوگروه شدو ازجمعیت صدوپنجاه شیرخوارمعلول بهزیستی که نیازبه حمایت داشتندبامشورت من بارئیس بهزیستی شهرستان گچساران قراربرحمایت هشتادشیرخوار اولویت داردرسال نودوهشت ازطرف گروه خیریه ی ماشد
این فعال اجتماعی اظهارداشت؛علاوه براین همکاری پیش ازاین درسال نودوهفت،جهت حمایت کمپ ترک اعتیادبانوان،کمک خوبی ازمجموعه ی نفت جذب کردم که آنهم رسانه ای شد.

احمدپورگفت؛شیرخواران معلول تحت پوشش بهزیستی گچساران عموماتاسنِ خاصی نیازبه مصرف شیرخشک دارندقدرت بلع مناسب ندارندوجلسات کاردرمانی که برای خانوارهاهزینه بَرهست نیزبایددربرنامه ی حمایتی آنهاباشدو موسسه ی نیکوکاری مهراندیش گچساران دراین آزمون نیزسربلندشد.تمامی خریدهابافاکتورفیش ورسیددریافت به بهزیستی رسانه ای می شد.
مدیرعامل موسسه نیکوکاری مهراندیش گچساران گفت؛نمی توان گفت چه میزان حمایت مالی وراختیارافرادقرارمی دهیم زیراماهرروزیاهرهفته موردی پزشکی ،نیازی ویاخریدوسبدکالارامعرفی می کنیم ودوستان هزینه یاخوداصل خریدرامتقبل می شوند.بطورمثال ماتاکنون به هزینه ی جراحی ویاشیمی درمان کودکان زیریازده سال زیادی کمک کردیم
وی ادامه داد؛بهترین ولذتبخش ترین خاطره ام حضوردرکناردانش آموزانی بودکه آینده سازان دیارمان هستندوبارفع نیازنوشتاری سالانه اشان من وگروهم رادلشادمی کنند،ولی بدترین وتلخترین خاطره ام درگذشت پسری نُه بودکه برای جراحی مرحله ی سِوُم قلبش نیازبه حمایت داشت وبه همت دوستان وحامیان هزینه ی جراحی قلبش دریک بیمارستان خصوصی درشیرازتامین شدکه البته حمایت فامیلش بسیارقابل تحسین رودامابعدازیک هفته جسم نحیفش تاب ماههارنج کشیدن رانیاورد.وتامدتهابرایش درخلوت میگریستم ودلم برای مادرش می سوخت وبیشترازهرچیز،دلم به حال مملکتی می سوزدکه باثروتی هنگفت،همچنان رنج ومحرومیت برخی ازخانوارهاراداغدارمی کندامادست چپاولگران بیت المال ودخل وخرج آنهاکه ازجتس مردم شریف مانیستند،آرزوی سلامتی وداغ ر این نونهالان رابردل والدین بیکار،کارگر،ونیازمندشان میگذارد.همچنین بدترین خاطره ی کارهای خبری من،درج خبرفوت نوعروسی گچسارانی بودکه درست شب ازدواجش حین کباب مرغ،باسوخت بنزینِ سفیدکه اشتباهی جای نفت روی زغال ریخت آتش گرفت.آن خبردهه ی هشتاددرروزنامه ی ندای دنادرج شد.وبسیارتلخ بود.

احمدپورافزود؛درحال حاضرباتماس مسئول کارگران سدچم شیربه تعدادفرزندان محصل کارگران لیست شده نوشت افزارکفش ولباس زمستانه فرستادم.این اقلام به ارزش سیزده میلیون و…بودکه توسط سه نفرازخیرین تامین شد.

وی در ابرازِ همدردی بافرزندان کارگرگفت؛من فرزندیک کارگرشهرداری بودم‌.ودریکی ازهمین محله های اصیل وقدیمی بزرگ شدم ازجنس مردم هستم ومیدانم نیازهایشان باشعاربرطرف نمی شودواعتباروارزش وآبروی مردم شهرم والاترازاین است که نام کم برخوردارنیازمندیامحروم داشته باشند.
این خبرنگارومنتقداجتماعی تاکیدکرد؛روی سخنم باکاندیدهای انتخابات پیش رو اَست.لطفاهیچوقت مراسم فاتحه خوانی هاوسرکشی ونشستهایتان تنهابرای خودنشان دادن وعکس یادگاری نباشدمیخواهیدهزینه ی تبلیغاتی کنید؟میخواهیدکاغذبازی وچاپ بنروستادهای پرخرج راه بیندازیددست نگه داریدهیچ تبلیغی بلندترازصدای محرومیت مردم شهرمان نیست وهیچ خرجی بهترازحمایت نسل دانش آموزهمشهری خودمان نیست استین بالابزنیدوقسمتی ازهزینه هایتان راصرف محرومین کنیدتااگرروزی درمیدان سیاست شکست خوردیددرمیدان وجدان وغیرت سربلندباشید