عاشورای حسینی گچساران به روایت تصویر
عاشورای حسینی گچساران به روایت تصویر

فریاد جنوب؛عاشورای حسینی در شهرستان گچساران با حضور پرشور مردم این شهر برگزار شد.عکس از سید مصطفی خادمی

فریاد جنوب؛عاشورای حسینی در شهرستان گچساران با حضور پرشور مردم این شهر برگزار شد.عکس از سید مصطفی خادمی