پایگاه تحلیلی خبری فریاد جنوبfaryadejonoob.ir

فقر دلیل بر بهره هوشی پایین نیست.بسیاری از فرزانگان کشور ما در شرایط فقر درس خواندند ولی بسیار باهوش بودند.یکی از هم مباحثه های علامه محمد تقی جعفری رحمت الله علیه نقل می کند:در نجف بودم وبا علامه محمد تقی جعفری هم مباحثه بودیم.به حجره اش رفتم تا درسها را باهم واکاوی کنیم وقتی وارد حجره اش شدم دیدم رمقی در او نیست که برخیزد.گفتم:برای مباحثه آمدم.فرمود:اول یک چیزی پیدا کن بخورم که سه شبانه روز است که چیزی نخوردم!!!! بله سه شبانه روز کالری به کالبدش نرسید ولی باهوش بود.

مردم این استان فقیر هستند ولی بسیار باهوش هستند زیرا در هنگام گزینش های سیاسی بالاترین نرخ مشارکت را دارند چرا؟چون آن قدر هوششان بالاست که در عین فقر می دانند راهبردشناسان پنتاگون،هر برگ رای اورا به سان گلوله ای می بینند که به سمت ژنرالهای مغرورشان شلیک می شود.

ای کاش گوینده گزاره ی کالری کم بهره هوشی کم در ۲۲بهمن امسال به یاسوج آمده بود.برف از آسمان با شدت هرچه تمام تر می بارید ولی طرف از ۱۰۰ کیلومتری-درست خوانده اید-۱۰۰کیلومتری یاسوج آمده بود تا در راهپیمایی ۲۲بهمن شرکت کند.راهپیمایی همه در همه شاید ۲ساعت بود.بله برای دو ساعت ۱۰۰کیلومتر راه!!!!! با هزینه ی شخصی.گفتمش برای چی آمدی؟گفت:فقط به عشق رهبرم واطاعت از او.گفتم کارت چی هست؟گفت:کشاورزم.این هوش بالایش را می رساند .او می داند که این مشارکت دو ساعته برنامه ریزان پنهان پنتاگون را به تامل وا می دارد کما این که واداشته است.

آقای کالری شناس,جای جای این استان رویشگاه قهرمانانی بود که در ۸سال نبرد نابرابر با ۸۶کشور جهان پنجه در پنجه ی ارتش تا بن دندان مسلح بعث عراق انداختند.چه پنجه در انداختنی،که پیشوایشان فرمود:من دست وبازوی شما را که دست خدا بربالای آن است می بوسم وبراین بوسه افتخار می کنم.

سپاه فتح آن زمان تیپ فتح بود.دلاوران کم کالری(با پوزش از همه ی رزمندگان این لشگر از شهیدان تا ماندگان) از قول سردار محسن رضایی یک تیپ سبکی بود.وقتی از ایشان-در برنامه تلوزیونی-پرسیدند سبک یعنی چی؟گفت:خیلی سریع جا به جا می شدند.می دانید که در استراتژی نظامی جابه جایی سریع نیرو عامل مهم پیروزی هست.این کم کالریان!!! با جا به جاییهای سریع امروز در دشتهای تفتیده خوزستان وفردا در ارتفاعات سربه فلک کشیدی ۸۶کشور جهان را به نبرد فرا می خواندند.باورش برای شما سخت هست نه؟بله چون عنصر ایمان را درمحاسبات پوزیتویستی خویش حذف فرمودید!!!! همه چیز را در عدد وارقام خلاصه فرمودید!!! برادردست از ارقام واعداد بردار .

آن جا که عشق فرمان براند کالری سر تعظیم فرود می آورد وکمر ریاضیات می شکند.گهگاه در میدان نبرد پیش می آمد که این کم کالریان ارتباطشان با پشت جبهه قطع می شد خوراکیشان به انتها می رسید ولی عشق وایمان الهیشان جای کالری را پر می کرد.این فقط متعلق به این عصر نیست.کم کالریان این استان پوزی اسکندر مقدونی را به خاک مالیدند.آرویو برزن را می شناسی؟تندیسش در شهر خوشبختانه نصب شده است.سپاه تمدن همیشه وحشی ومهاجم غرب را در این استان زمینگیر کرد.

سپاه پر کالری تمدن وحشی غرب را. واگر نبود کمک آن ایرانی اسیر- که معلوم نیست آیا شکنجه شد وراه را نشان داد یا از کثرت کالری چنین کرد-سپاه پرکالری غرب همین جا دفن می شد.بله کم کالریان او وسربازانش تا واپسین خدنگ تا واپسین زوبین وتبرزین تا واپسین نفس مقابل سپاه پرکالری تمدن ویرانگر غرب ایستادند ولی تسلیم ؟الله اکبر.

مگر در قاموس مردم این دیار تسلیم هم هست؟نه آقا جان ما در قاموسمان نه تسلیم داریم نه کالری.هرچه داریم اراده هست وایستادگی،همت هست وشجاعت،برادر ما را به خیر تو امیدی نیست شر مرسان.فقیریم ولی ترس را به وحشت می اندازیم خدا رحمت کند شهید چمران را به تقلید از ایشان که فرمود:وقتی شیپور جنگ نواخته شد مرز مرد ونامرد مشخص می شود به استحضارتان می رسانم وقتی شیپور جنگ اعم از نبرد علمی تا نظامی نواخته شود مرز کم کالریان وپرکالریان مشخص می شود.دانشگاه یاسوج دهمین دانشگاه کشور است این را گفتم که فکر نکنی ما فقط در جنگاوری بهره هوشیمان بالاست در نبرد علمی هم کمی ازپرکالریان نداریم.به درود برو کالریت را بخور بپا کالریت سرد نشود.
حمیده سعیدی فعال فرهنگی رسانه ای استان