به گزارش پایگاه خبری فریاد جنوب ،دکتر سیدمختار رجایی طی گفتگویی مختصر با خبرنگار این پایگاه خبری حضور خود را درانتخابات بویراحمد ودنا را اعلام نمود.

بر اساس همین گزارش وی افزود؛نظر به حساسیت و اهمیت نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی ،جمعی ازفرهیختگان و آشنایان و بزرگان عشیره از این جانب  درخواست کردند که با توجه به پتانسیل ،توانمندی و شایستگی هایی فردی ،به عنوان کاندیدای نمایندگی مجلس این دوره در رقابت انتخاباتی پیش رو در حوزه بویراحمد ودنا شرکت نمایم و اینجانب نیز  حضور خویش در انتخابات رابا  تشکیل جلسه هم اندیشی عشیره و منسوبین به حول وقوه ی الهی آغازخواهم نمود.
پایگاه خبری فریاد جنوب در گزارشی جداگانه به اهداف ،خط ومشی  وهم چنین رزومه ی علمی وشغلی ایشان خواهد پرداخت