فریاد جنوب؛

سلام دڪتربهرامی
سلام برتوای آریوبرزن زمانہ
سلام برتو شیرمرد بویراحمدے
توآمدی جانم به قربانت
توآمدی برای عزت ما
توآمدی برای نجات شهرما
توآمدی تامارا اقتداردهی.

ولی افسوس ک مردم بویراحمد ودنا هنوز به تخصص رای نمیدهند وملاک انها طایفه گرایی است.

دکتربهرامی من افتخار میکنم که رای خودرا به نام مبارک شما برروی کاغذ نوشتم ومطمئن باشید شناستامه من درصورتی باردیگر مهرانتخابات راخواهد. دید که دکتر بهرامی باشد وگرنه تا به قیامت بامهر انتخابات خداحافظی خواهدکرد.

دکتربهرامی درواقع پیروز این انتخابات شما بودین که اخلاق را نباختین وماخوشحال وخرسندهستیم که حامی شیرمردی همچون شما بودیم وشما نیز به خود ببالید که قشرجوان همان افرادی بودند ک بخاطر شما پای صندوق رای رفتند ومهرانتخابات را برشناستامه خود کوبیدند.
چشم انتظارمیمانم تاباردیگر انتخاباتی باشد وبازم دکتربهرامی باشد تا من پای کوبان برای شما بکوبم.

به همگان ثابت خواهد شد ک دکتربهرامی چه کسی بود فقط اندکی صبر….
*شاهنامه آخرش خوش است*

همیشه درقلب ما جاے دارید
وهمیشه وهرجا ما حامی شما وجان برکف برای شماخواهیم بودبه امیدموفیقت های روزافزون

*ناهیدامیرنژاد*
# *تیرتاجی*