به گزارش پایگاه خبری فریاد جنوب؛ علی اکبر غریب پور دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دنا ۴۸ ساعت به شهرداری و شورای شهر سی سخت فرصت داد تانسبت به جمع آوری زباله ها و انتقال آنها به محیط بیرونی شهر تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.
بر اساس همین گزارش داستان شهرستان دنا طی مهلتی ۴۸ساعته چنین آورده است ؛حسب گزارشات مردمی و مکاتبات واصل شده از جمله گزارش محیط زیست و همچنین تصاویر پسماندهای رها شده در شهر سی سخت و مخدوش شدن بهداشت عمومی و فرهنگی شهر ضروری است ظرف ۴۸ ساعت نسبت به ایجاد تمهیدات لازم جهت جمع آوری زباله ها و انتقال آنها به محیط بیرونی شهر و هرگونه رفتاری که مخل بهداشت عمومی باشد اقدام گردد، استمرار وضعیت موضوع بعد از تاریخ ذکر شده موجب تعقیب کیفری فرد متخلف خواهد بود